Co tak naprawdę daje zabezpieczenie kredytu? Łatwo to wywnioskować. Kredyty, który jest zabezpieczony jest mniej ryzykowny, czyli mówiąc inaczej bank dając taki kredyty ponosi mniejsze ryzyko, że nie zostanie on na czas płacony. Na samym początku przyznawania kredytu bank zawsze sprawdzi, czy kredytobiorca posiada zdolność kredytową. Inaczej mówiąc zdolność kredytowa to czyli możliwości spłaty kredytu w przyszłości. Banki sprawdzają również wiarygodność kredytową. Na wiarygodność wpływa między innymi pozytywna historia kredytowa, czyli to w jaki sposób kredytobiorca spłacał swoje poprzednie zobowiązania. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne najlepszym zabezpieczeniem jest posiadanie wysokiego scoringu. W przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej ważny jest dobry standing finansowy jak również dobra kondycja finansowa. W sytuacji, kiedy bank ma problem, aby ocenić ryzyko jakie wiąże się z udzieleniem danego kredytu zabezpieczenie daje mu gwarancję, że odzyska całość przyznanych kredytobiorcy środków, lub ich część.

Jakie mamy formy zabezpieczeń kredytów.

Jeżeli chodzi o formy zabezpieczeń kredytowych są one bardzo zróżnicowane. Można je w różnoraki sposób klasyfikować, ale według prawa zabezpieczenia kredytów dzieli się na dwie podstawowe grupy. Z jednej strony mamy zabezpieczenia kredytów, które są płynne, zaś z drugiej mamy rzeczowe zabezpieczenia kredytów, czyli zabezpieczenia niepłynne. Do płynnych zabezpieczeń kredytów zalicza się: awale i poręczenia bankowe, gwarancje, cesje należności i wiele innych. Do rzeczowych zabezpieczeń kredytów zalicza się między innymi hipotekę i zastaw bankowy, które aby zaspokoić wierzytelność banku, najpierw trzeba sprzedać.